Program wychowawczy

Program

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

Ważna rola rodziców: 

Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości. Szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczennic i uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów.

Wychowanie i wartości:

Wychowanie  młodego  człowieka  stanowi  integralną  część  pracy  każdego nauczyciela. Powinno się ono dokonywać w duchu personalizmu chrześcijańskiego, z poszanowaniem godności każdego z uczniów oraz ich rodzin. Dbałość  szkoły  o rozwój emocjonalny,  intelektualny,  społeczny, duchowy i zdrowotny uczennic i uczniów  ma na celu przygotowanie ich  do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.  Oprócz tego, zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie każdej z uczennic i każdego z uczniów w system wartości, który pozwoli im dokonywać dobrych wyborów. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczennic, uczniów oraz ich rodziców.

Cel naszego programu: 

Celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest stworzenie
takiej szkoły, w której:

 • panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze
  osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy
  i dyskryminacji,
 • panują pozytywne relacje między uczniami, a nauczycielami, nauczycielami
  a rodzicami, a także pomiędzy samymi uczniami,
 • inicjowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
  uwzględniając niesienie pomocy potrzebującym,
 •  prowadzone są działania podejmujące problematykę zdrowotną i profilaktykę
  uzależnień, 
 • wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
  prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy
  rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,
 • inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają
  prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • uczennice i uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje
  zainteresowania, które przygotowują je do dalszego procesu kształcenia,
 • nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą uczennice i uczniów pracy na rzecz
  środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności,
 • rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.